Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ocik.sk, ktorého prevádzkovateľom je

Názov spoločnosti: MGROUP, s.r.o.
Ulica a číslo:  Ponická ulica 2
Mesto a PSČ:  974 01 Banská Bystrica
IČO: 45859922
DIČ: 2023122618
IČ DPH: SK2023122618

Bankové spojenie: IBAN: SK95 1100 0000 0029 2384 5350
BIC: TATRSKBX

E-mail: info@ocik.sk
Tel. číslo: 0902 874 332

ďalej len “predávajúci”

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2 Obchodné podmienky boli spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

1.3 Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 občianskeho zákonníku, t.j.: „fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti“, resp. v zmysle § 2, písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z.“ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania“, ďalej len “kupujúci”. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.

1.4 Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.ocik.sk (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1.5 Vykonaním nákupu prostredníctvom e-shopu, kupujúci vyjadruje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, keď inak by nebolo možné vzájomný zmluvný vzťah založiť.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. S cieľom uľahčiť budúce nákupy (najmä pri opakovanom nákupe) sa môže kupujúci registrovať, kedy mu bude predávajúcim zriadené vlastné užívateľské rozhranie umožňujúce realizáciu objednávok tovaru bez nutnosti opakovaného vyplňovania údajov k svojej osobe (ďalej len “užívateľský účet”).

2.2. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri registrácii. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávne alebo nepravdivo uvedených údajov.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, ako aj nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti či v dôsledku sprístupnenia užívateľského účtu tretej osobe.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 360 dní nevyužíva, využíva ho v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok (nepravdivo uvedené údaje, porušenie povinnosti mlčanlivosti, sprístupnenie užívateľského účtu tretím osobám) alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY (v zmysle § 3 a §  4 zákona č. 102/2014 Z.z. a v zmysle § 5 zákona č. 22/2004 Z.z.) 

3.1. Nad rámec informácií už uvedených zhora v týchto obchodných podmienkach, predávajúci oznamuje kupujúcemu pred tým, než kupujúci urobí predávajúcemu záväznú ponuku, nasledujúce informácie podľa ust. § 3 a ust. § 4 zákona č. 102/2014 Z.z., ako aj § 5 zákona č. 22/2004 Z.z.:

3.1.1. informácie o tovare a opis jeho hlavných vlastností sú uvedené na webovom rozhraní obchodu vždy pri príslušnom tovare, prípadne sú kupujúcemu oznámené pri procese objednania tovaru (uzatvárania kúpnej zmluvy), a to vrátane ceny tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu a vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a všetkých súvisiacich poplatkov stanovených zákonom;

3.1.2. spôsob platby a spôsob dodania tovaru kupujúci volí v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy z predložených možností. Platobné a dodacie podmienky sú bližšie upravené v článku 5, resp. 6 obchodných podmienok.

3.1.3. náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy a sú uvedené vždy oddelene od kúpnej ceny. Predávajúci upozorňuje, že tovar zasiela len v rámci územia Slovenskej republiky ;

3.1.4. práva vznikajúce z chybného plnenia, ako aj ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv vyplývajúcich z chybného plnenia, sú upravené v týchto obchodných podmienkach (čl. 7 obchodných podmienok) a v reklamačnom poriadku . Reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webovom rozhraní;

3.1.5. predávajúci neposkytuje záruku za akosť podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje občiansky zákonník a ako je podrobne opísaná v čl. 7 obchodných podmienok;

3.1.6. náklady na prostriedky komunikácie (najmä internetové pripojenie, telefónne hovory) na diaľku sa nelíši od základnej sadzby. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám;

3.1.7. výnimkou situácie predvídané čl. 5.6 obchodných podmienok predávajúci nepožaduje od kupujúceho zaplatenie zálohy alebo iné podobné platby;

3.1.8. Predávajúci uzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie alebo zmluvy na dobu neurčitú, či zmluvy, pri ktorých sa automaticky predlžuje ich platnosť (ďalej aj ako Predplatné – automatický opakovaný nákup).

Popis služby

Službu Predplatné si zákazník zvolí dobrovoľne vo webovom užívateľskom rozhraní ako jednu z možnosti objednávacieho procesu. Zvolením tejto možnosti dochádza k automatickej obnove nákupu v periodicite stanovenej kupujúcim. Kupujúci si definuje časovú jednotku predplatného (dva týždne, tri týždne, mesiac, šesť týždňov a pod.), v ktorej chce opakovane dostať ním vybraný tovar.

Takto vybraný tovar bude doručený v stanovenom čase maximálne s odchýlkou päť pracovných dní, v závislosti od pracovných dní v danom mesiaci, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.  Pri zvolení možnosti platby platobnou kartou je poukázaná platba predávajúcemu, prostredníctvom platobnej brány, ešte pred doručením tovaru. Kupujúci poskytnutím platobných údajov, dáva súhlas s ich využitím a automatickým poukazaním v stanovenej výške.

Na správne využívanie služby Predplatné, musí kupujúci poskytnúť správne a úplné údaje v  registračnom formulári a byť riadne registrovaný užívateľ na webe www.ocik.sk

Platobné a iné podmienky pri Predplatnom

Predplatné môžete platiť primárne jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • PayPal
 • platobná karta (CardPay)
 • cez SMS
 • dobierka

Pre niektoré produkty môže byť rozsah vyššie uvedených spôsobov platby zúžený, prípadne rozšírený. O možných spôsoboch platby budete informovaní v platobnom procese.

Predplatné na prvé predplatné obdobie sa uhrádza pred začatím poskytovania služby. Predplatné sa za uhradené považuje vždy až pripísaním na náš účet.

Predplatné na každé ďalšie predplatné obdobie bude z vášho účtu automaticky odpisované v prípade, že je to technicky možné (tzv. rekurencia), t. j. najmä ak predplatné platíte prostredníctvom služby PayPal, platobnej karty alebo cez SMS. Osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty nie je potrebná a číslo vašej platobnej karty neuchovávame. Predplatné bude odpisované v sume prislúchajúcej k objednanému tovaru a predplatnému obdobiu a vždy ku koncu predchádzajúceho predplateného obdobia.

V prípade, že z technických dôvodov automatické odpisovanie predplatného z účtu možné nie je (napríklad, ak za niektorý produkt uhrádzate v zmysle stanovených podmienok prvé predplatné bezhotovostným prevodným príkazom na náš účet), budete musieť zadávať príkazy na úhradu predplatného na ďalšie predplatné obdobia manuálne a včas, prípadne si môžete zriadiť trvalý príkaz.

Kupujúci poskytnutím platobných údajov, dáva súhlas s ich využitím a automatickým poukazaním v stanovenej výške.

Pri platbe prostredníctvom platobných metód dobierka alebo internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) a Viamo tiež nie je z technických dôvodov možné automatické odpisovanie predplatného z účtu a v tomto prípade poskytujeme predplatné na základe jednej objednávky vždy len na jedno predplatné obdobie. Bezprostredne nadväzujúce predplatné obdobie si potom môžete predplatiť zadaním novej objednávky s rovnakým spôsobom platby najneskôr v posledný deň aktuálneho predplatného obdobia alebo voľbou iného produktu, resp. iného spôsobu platby.

Pri platbe na dobierku, bude kupujúci informovaný o dodaní tovaru e-mailom ešte pred expedíciou tovaru s nutnosťou potvrdenia Predplatného.

Predplatné sa poskytuje na dobu neurčitú (predplatné sa automaticky obnovuje na každé ďalšie predplatné obdobie), s výnimkou predplatného, ktoré uhradíte prostredníctvom platobných metód internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) a Viamo – v tomto prípade sa predplatné poskytuje iba na jedno predplatné obdobie.

Minimálna dĺžka trvania predplatného je jedno predplatné obdobie, ak nie je ďalej uvedené inak. Akékoľvek zmeny (uprava platobnych udajov, uprava fakturačných údajov, zrušenie zmluvy, zmena tovaru a pod.) v nastaveniach sluzby Automaticky opakovaný nákup, je potrebné vykonať najneskôr tri dni pred plánovaným zaslaním tovaru.

Automatická platba sa uskutoční najneskôr dva pracovné dni pred zaslaním tovaru. Emailova notifikacia o poslaní tovaru s plánovanou úhrade je generovaná systemom tri dni pred zaslaním tovaru.obdobia, predplatné bude zrušené až ku koncu nasledujúceho predplateného obdobia.

Vyhradzujeme si právo predplatné vypovedať počas predplateného obdobia ku koncu bezprostredne nasledujúceho predplateného obdobia zaslaním oznámenia o výpovedi na vašu e-mailovú adresu alebo prostredníctvom SMS na telefónne číslo, z ktorého ste uhradili predplatné.

3.1.9. kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy:

–  o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

–   o dodávke tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

–  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

–  o dodávke tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

–  o dodávke tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; Bližšie podmienky využitia práva na odstúpenie sú uvedené v čl. 8 obchodných podmienok;

3.1.10. v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku aj náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

3.1.11. vybavovania sťažností alebo podnetov kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshop@ocik.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti alebo podnetu kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho oznámenú predávajúcemu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy, resp. na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v sťažnosti, ak sa líši od adresy oznámené kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy; kupujúci má možnosť obrátiť sa na účely mimosúdneho riešenia sporov na Slovenskú obchodnú inšpekciu – pozri čl. 10 obchodných podmienok;

3.1.12. kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je uložená predávajúcim v elektronickej podobe po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a nie je prístupná;

3.1.13. kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku;

3.1.14. jednotlivé úkony vedúce k uzatvoreniu zmluvy, vrátane technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky, sú popísané v týchto obchodných podmienkach (čl. 4 obchodných podmienok);

3.1.15. predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1, písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Pre objednanie tovaru “vloží” kupujúci objednávaný tovar kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka” alebo “Kúpiť“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu. Po vložení tovaru do košíka bude na obrazovke zobrazená správa “Tovar …………………….. bol úspešne pridaný do košíka” s tým, že zároveň sa kupujúci kliknutím na tlačidlo “Zatvoriť” rozhodne pokračovať v nákupe výberom ďalších produktov alebo sa rozhodne kliknutím na tlačidlo “Prejsť do objednávky” prípadne na slovo “košík” v oznámení “Produkt …………. bol pridaný do košíka “pokračovať v objednávke tovaru v košíku. Potom, čo kupujúci potvrdí výber tovaru, zvolí spôsob dodania tovaru a spôsob platby (sekcia “Doprava a platba”), prejde do sekcie údajov o kupujúcom (sekcia “Informácie o vás”), kde v závislosti na tom, či ide o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrácie, vyplní požadované údaje, vrátane adresy pre doručenie tovaru. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na voľbu (tlačidlo) “Objednať s povinnosťou platby “. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare – označenie tovaru, opis jeho hlavných vlastností,
 • cene tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu, vrátane všetkých daní a poplatkov
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru (spôsob platby), údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,
 • základné údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefón), ktorá je kupujúci pre úspešné dokončenie objednávky povinný vyplniť,
 • obchodné podmienky k stiahnutiu či k vytlačeniu (ďalej spoločne len ako “objednávka”) .

4.2. V rámci procesu objednania tovaru sa kupujúci pohybuje prostredníctvom voľby (tlačidlá) “pokračovať v objednávke”, či voľby (tlačidlá) “späť do obchodu” či “späť”. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je prostredníctvom voľby “späť” kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, najmä meniť tovar, dopravu alebo spôsob úhrady, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.3. Súčasťou objednávky sú aj tieto obchodné podmienky, s ktorými je kupujúci pred dokončením objednávky povinný sa podrobne zoznámiť. Obchodné podmienky sa kupujúcimi zobrazí vo formáte PDF s tým, že kupujúcemu je umožnené obchodné podmienky buď uložiť (stiahnuť) do svojho počítača alebo vytlačiť.  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a odoslanie objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

4.4. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky, a to správou zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty zaslané na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”). Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (najmä vyššie množstvo dopytovaného tovaru, vyššia cena, dopyt po tovare horšie dostupnom, či bežne neobjednávanom, vyššie predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky). V takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho a zároveň je predávajúci v takýchto prípadov oprávnený požadovať po kupujúcom zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny za tovar podľa čl. 5.6 obchodných podmienok.

4.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (kúpna zmluva je uzavretá) doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v rámci procesu objednania tovaru. Súčasťou oznámenia o prijatí objednávky sú obchodné podmienky vo formáte PDF.  Oznámením o prijatí objednávky je kúpna zmluva uzavretá, ak nie je v oznámení zo strany predávajúceho vyžadované dodatočné potvrdenie v zmysle čl. 4.4 týchto obchodných podmienok.

4.6. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, ako aj doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak vyplýva zo zmluvy alebo z povahy predmetu kúpy, že množstvo je určené len približne, určí presné množstvo predávajúci.

4.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, resp. prevzatím tovaru, ak bola kúpna cena uhradená pred dodaním tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve či týchto obchodných podmienkach dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy okamihom prevzatia tovaru, resp. okamihom, keď kupujúci odmietne prevzatie tovaru, s ktorým mu predávajúci umožnil nakladať.

4.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 1. CENA TOVARU, SLUŽIEB A JEJ ÚHRADA

5.1. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú umiestnené vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Na niektoré druhy tovaru môže prebiehať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predávajúci si vyhradzuje právo zľavu kedykoľvek zrušiť. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.2. Tovar je kupujúcemu dodaný za cenu dohodnutú v čase objednania tovaru. Táto cena je uvedená v objednávke a v potvrdení o prijatí objednávky zaslanému kupujúcemu a je splatná spoločne s kúpnou cenou.

5.3. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • na dobierku pri prevzatí tovaru – priamo kuriérovi
 • platba vopred bankovým prevodom na účet
 • platba vopred platobnou kartou

Bankový účet Predávajúceho: SK68 1100 0000 0029 4606 3298

5.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých presná výška je kupujúcemu oznámená v procese objednávky tovaru pred jej odoslaním. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby kartou je kúpna cena splatná do 5-tich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pričom záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.6. V prípade, keď je zvolený spôsob platby bezhotovostné, nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou celej kúpnej ceny. V prípadoch, keď je po kupujúcom požadované dodatočné potvrdenie objednávky (čl. 4.4 obchodných podmienok), je predávajúci oprávnený požadovať uhradení zálohy na tovar až do výšky celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu bez ohľadu na to, či kupujúci zvolil spôsob úhrady na dobierku, pričom v takom prípade nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou zálohy.

5.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a doručí ju kupujúcemu fyzicky spolu s objednaným tovarom.

 1. DODANIE, PREVZATIE A PREPRAVA TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru, a to:

 • kuriérom (zasielateľskou službou GAIS)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty

6.2. Dodacia lehota je pri každom tovare odlišná. Termín dodávky tovaru alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti tovaru, platobných a dodacích podmienkach a trvá maximálne 30 dní, ale vo všeobecnosti je dodacia lehota 2 pracovné dni od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Pri tovare, ktorý bude kupujúcim platený pri prevzatí, teda na dobierku, začína plynúť dňom platného uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa článku 4 týchto obchodných podmienok. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

6.3. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. O okolnostiach vybavenie objednávky bude kupujúci informovaný formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii a objednávke. Väčšina tovaru je stále na sklade, vzhľadom k tomu však, že sa predávajúci snaží zabezpečiť globálny sortiment žiadaný kupujúcimi, nemôže z prevádzkových hľadísk ovplyvniť výrobné a dodávateľské lehoty celého sortimentu a môže nastať situácia, keď výrobcovia majú výpadok výroby či oneskorenie dodávok, preto sa môže dodacia lehota o toto omeškanie na strane dodávateľov či výrobcov značne predĺžiť a v súvislosti s tým sa môže predĺžiť aj dodacia lehota. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené kupujúcim k aktuálnej objednávke (kúpnej zmluve) na jeho účet.

6.4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a v dodacej lehote mu to oznámi prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v procese objednania tovaru, registrácie užívateľského účtu, alebo inak kupujúcemu oznámenú.

6.5. Miestom plnenia je miesto uvedené kupujúcim v objednávke ako miesto, kam má byť tovar zaslaný . Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním tovaru kupujúcemu okamihom, keď je mu tovar predaný dopravcom, to neplatí, ak dopravcu určil kupujúci, bez toho aby mu bol predávajúcim ponúknutý – v takom prípade je tovar predávajúcim kupujúcemu odovzdaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní na miesto plnenia.

6.6. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.7. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.8. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci poškodenú zásielku prevezme, je povinný nedostatok / tky popísať v protokole o prevzatí zásielky, inak sa nemôže odvolávať nárokov z poškodenia zásielky v priebehu prepravy.

6.9. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na nadmerne množstvo, ibaže je kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

6.10. Ak nie je dojednané, ako má byť tovar zabalený, zabalí predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom opatria predávajúci tovar pre prepravu. V prípade, že je spôsob dopravy dojednaný na základe osobitného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko poškodenia tovaru pri doprave tovaru a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.11. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané a reklamačný poriadok.

 1. NÁROKY Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 –  627 občianskeho zákonníka).

7.2. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.

7.3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade kúpy už použitého spotrebného tovaru, je kupujúci oprávnený právo z vady, ktorá sa u tovaru vyskytne, uplatniť v lehote 12 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru v súladu s čl. 7.12 obchodných podmienok, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7.5. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.6.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

7.6.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

7.6.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;

7.6.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.6.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru je vylúčená u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.8. Chybou tovaru nie je:

7.8.1. poškodenie tovaru v dôsledku neodborných úprav, v dôsledku neprimeraného zaobchádzania s tovarom, hrubého zanedbania starostlivosti o tovar, užívania v rozpore s odporúčaním výrobcu, či návodom, alebo v dôsledku iných neodborných zásahov, okrem situácií, kedy také poškodenie spôsobil sám predávajúci;

7.8.2. poškodenie tovaru v dôsledku použitia nesprávneho spotrebného materiálu;

7.8.3. poškodenie tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku prekročenia miery životnosti tovaru;

7.8.4. mechanické poškodenie tovaru;

7.8.5. poškodenie tovaru, ktoré vzniklo užívaním či skladovaním tovaru v nevhodnom prostredí, v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, či chemickými a mechanickými vplyvmi vlastnostiam tovaru;

7.8.6. poškodenie tovaru v dôsledku živelnej udalosti či vyššej moci.

7.9. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ak ide o vadu, ktorú musel kupujúci s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení kúpnej zmluvy a túto vadu neoznámil predávajúcemu spôsobom uvedeným v ods. 7.11 obchodných podmienok bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr do troch pracovných dní po dopravení veci do miesta určenia, ak je tovar kupujúcemu prepravovaný prostredníctvom dopravcu.

7.10. Právo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká:

7.10.1. pokiaľ nebolo právo z vady uplatnené v lehote k uplatneniu práv z chybného plnenia;

7.10.2. pri akýchkoľvek zmenách v pôvodných údajoch v potvrdení vykonaných kupujúcim.

7.11. Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla. Ak predávajúci posiela tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Pokiaľ po rozbalení zásielky kupujúci zistí, že obsah bol v priebehu prepravy poškodený, najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru informuje predávajúceho o tejto skutočnosti osobne na prevádzke predávajúceho, či doporučene poštou na adresu sídla či prevádzky predávajúceho, telefonicky na tel. čísle: 0902 874 332 , prípadne na tel. čísle uvedenom na účtenke, či prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu eshop@ocik.sk.

7.12. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v čl. 7.6 obchodných podmienok, platí, že ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7.13. Proces uplatnenia nárokov z chybného plnenia je podrobne upravený reklamačným poriadkom  predávajúceho, ktorý je uverejnený na webových stránkach ako dokument na stiahnutie.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V LEHOTE 14 DNÍ

8.1. Predávajúci pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasuje, že v rámci on-line predaja zabezpečovaného na webových stránkach neposkytuje služby ubytovania na iný ako ubytovací účel, prepravy tovaru, nájmu automobilov, služby stravovania alebo služby súvisiaci s činnosťami v rámci voľného času, nedodáva alkoholické nápoje, zvukové, obrazové, zvukovoobrazové záznamy, knihy alebo počítačový softvér noviny, periodika alebo časopisy, ani neposkytuje elektronický obsah inak ako na hmotnom nosiči.

8.2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (trvalým nosičom sa v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie aj e-mail, USB kľúč, CD, DVD); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť „Formulár na odstúpenie od zmluvy “ poskytovaný predávajúcim, ako je zverejnený na webových stránkach. Taktiež môže zaslať na adresu sídla spoločnosti Maron Garden s.r.o. alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predávajúceho eshop@ocik.sk, alebo telefonicky oznámiť na telefónnom čísle 0902 874 332 , ak bola zmluva uzavretá ústne. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

8.3. Pri pochybnostiach o doručení sa odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu uvedenú v článku 8.2 obchodným podmienok. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nie je možné dodať predávajúcemu z dôvodov podľa § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

8.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší a takisto sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Tovar musí byť vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, predávajúcemu – kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predpokladaný odhad týchto nákladov je závislý na množstve vráteného tovaru a zvolenom spôsobu odoslania, pričom kupujúci hradí dopravné podľa sadzobníka prepravcu pre prepravu na území Slovenskej republiky, resp. poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty. V prípade odoslania poštou by nemali náklady presiahnuť 10 EUR.

8.5. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.6. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci vráti prijaté prostriedky rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, a to aj prostredníctvom vzájomného započítania oproti novej faktúre v prípade ďalšieho nákupu u predávajúceho, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.

8.7. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa článku 8.6 obchodných podmienok.

8.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.9. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v čl. 8.4. a 8.6. obchodných podmienok. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1. O ochrane osobných údajov, vrátane problematiky zasielania obchodných oznámení a problematiky cookies, sa hovorí v samostatnej sekcii označenej ako “Ochrana osobných údajov”, najmä v dokumente “Informácia o spracúvaní osobných údajov “. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk  , e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@ocik.sk)  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom riešenia sporov z tejto zmluvy je Slovenska obchodná inšpekcia,  sídlo Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO 17 33 19 27,  adresa pre doručovanie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe ars@soi.sk, adr@soi.sk , tel. +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

10.2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ , tj. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.

11.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Informáciu o zmene či doplnení obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny či doplnenia.

11.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

11.4. Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho. Takto doručovanej písomnosti sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

11.5. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.6. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.7. Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.5.2019 a sú k dispozícii ako dokument na stiahnutie na www.ocik.sk Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami už pred uskutočnením objednávky tovaru. Zaslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ich obsah je mu známy a že s ich znením výslovne súhlasí.

does porn cause erectile dysfunction at what age do mens sex drive decrease sexual health infographic cialis germany how to treat ed without pills is good to take 2 extenze pills at once it penis enlargement pills using extenze with viagra penis enlargement before and after pictures xanogen male enhancement reviews top male enhancement 2017 warning label on extenze king size male enhancement reviews build testosterone levels naturally expanzite hardcore male enhancement pills penis enlargement penus stretching best male enhancement supp 2019 chewable viagra feeding frenzy male enhancement dnd4e penis enlargement potion develop sex penis enlargement cream reviews uprise male enhancement penis head enlargement cost how to make your head bigger naturally hentai growth penis how to reduce side effects of viagra tongkat ali benefits men penis growth penis enlargement hotline can you be ace with a high sex drive penis growth map viagra overdose rogan family medicine enhancerx side effects nuvitra male enhancement blue and white testosterone pills do cigarettes cause erectile dysfunction pictures of cialis pills tribulus aquaticus penis growth hcg male libido bad experience with extenze most effective penis enlargement exercise what can a man take to get his sex drive back rainbow one what does sexual health mean sarsaparilla root testosterone is too much testosterone bad